• خب به سلامتی، بعد از قطعی برق، روند قطع آب هم در تهران شروع شد
    از ساعات اولیه صبح امروز، آب بعضی مناطق غرب تهران اول کم‌فشار و سپس به طور کامل قطع شد
    #علی‌برکت‌الله