• خب #خبر_خوب اینکه کنشگری و فشار افکار عمومی برخی مواقع نتیجه میدهد!
    امروز سازمان برنامه‌و بودجه ۱۰۰میلیارد تومان برای ایجاد دو بیمارستان صحرایی تنفسی در #سیستان‌وبلوچستان تخصیص داده است. همچنین با ارتش هماهنگی کرده برای برپا کردن سه بیمارستان سیار در زاهدان، زابل و خاش.