• "این راه طولانی را به پایان خواهم رساند؛
    تا به انتهایش
    برای از دست دادن چیزی نمانده
    جز غبار
    و آنچه از من پژمرد …"