• مدعیان امروزین تشکیل #دولت_اسلامی به صراحت اعلام کنند پس از گذشت چهار دهه از عمر #جمهوری_اسلامی ، آنچه تاکنون از طریق مبادی قانونی اعم از #رای_مردم ، مراجع قانون گذاری ، عدلیه ، اجرا، نظارت و تنفیذهای صورت گرفته توسط رهبری ، هیچ ربطی به قانون اساسی ، اسلام و نظام نداشته است !؟