• شعارها و وعده‌های انتخاباتی تمام شد؛ الان فصل پایین آوردن انتظارات از اولین دولت اسلامی یکدست و آرمانی است.
    با فرمونی که قراره به دست بعضی‌ها بدهند، سال۱۴۰۴ به جای تحویل مدینه فاضله و بهشت برین، پرپکانی‌چی‌ها رو فعال میکنن برای گزارش دشواری‌های آواربرداری …