• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

  1400/04/13 ساعت 17:10

  جناب آقای روحانی! دقیقا بابت چه چیزی انتظار تشکر دارید؟
  مصوبه حقوق نجومی در دولت شما؟
  دهها هزارمیلیارد فساد شناسایی شده در دولتتان؟
  وضعیت اسفبار صنعت خودرو؟
  قرارگاههای مرغ و تخم مرغ؟
  یا ادعای شفافیت داشتن، اما درعمل دستور مستقیم برای برکناری تنها مدیری که به آن عمل کرد؟!
  و یا …