• با توجه به اعلام جعلی بودن اکانتی که به نام آقای #زاکانی نسبت به چهره‌ها و احزاب سیاسی توهین نموده و آن را محکوم نمودند.
    لذا اینجانب لازم میدانم ضمن تشکر بابت اعلام عدم انتساب این موضوع و محکوم نمودن این اقدام زشت ، به نوبه خود از ایشان عذرخواهی نمایم