• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

  1400/04/12 ساعت 20:02

  هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست

  ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست

  ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم

  باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

  خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم

  زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست