• مشکلات کشور سختتر و پیچیده‌تر ازآن است که ذهن ساده اندیش و سیستم معرفت شناختی،دانش سنتی و آگاهی سطحی اعضا و حامیان فکری یک جناح بتواند آنها را حل کند. چاره‌ای نیست جز آنکه مبانی،روشها و راه حل‌ها از منابع جدید اخذ و اقتباس شوند و حل و فصل امور برعهده عقل جمعی و علوم انسانی باشد.