• مصطفی بزرگ نسب   BozorgNasab@

    1400/04/11 ساعت 19:16

    یک قرارداد جالب در #شهرداری
    ۴۰۰ میلیون تومان برای ۱۰۰ تا خبر در ماه!
    اونجا کم رسانه داره ؟ کم آدم استخدام شده ؟!