• چندین سال پیش عضو گروهی پژوهشی بودم که یکی از اعضا اسرائیلی بود. او را تحویل نمیگرفتم و سعی میکردم ازش دوری کنم. یک بار اومد گفت ببین من اکثر دوستانم فلسطینی هستند؛ اینقدر از دولت اسرائیل به خاطر جنایاتش متنفرم که آتئیست شده‌ام و این یک روند شده بین بخشی از جوانان اسرائیلی …