• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1400/04/10 ساعت 15:57

    زحمت انجام این گفت‌وگو با مهدی روزخوش بود؛ خبرنگاری که تنها دغذغه‌اش کار است و کار و با این پشتکار روزهای به مراتب بهتری را هم پیش‌رو خواهد داشت
    @mehdiroozkhosh