• شهرستان ۵۵هزار نفری دو پزشک عمومی دارد؟؟ ۱۰شهر بیمارستان ندارد؟!
    آقایان@Rouhani_ir @saeednamaki@drjahanpur @vahabzadeh_ali
    شماها چه کاره‌اید در این کشور؟
    هیچ بهانه بودجه‌ای برای چنین واجب بدیهی و حیاتی قابل قبول نیست …