• به نظرم انتصاب ریاست جدید قوه قضاییه را بیشتر باید شبیه ریاست فعلی صداوسیما دید:
    بود و نبودش فرقی نمیکنه و اصل کار دست دیگران است …