• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/04/10 ساعت 10:19

    «شخصیت و عملکرد پیشین رئیس جدید دستگاه قضا درمیزان جلب اعتماد عمومی به آن بسیار مؤثر است. کسانی که خاطره جمعی افکار عمومی از آنها تندی و تبعیض و نقض قانون و شائبه فساد اقتصادی و جهت گیری‌های سیاسی افراطی باشد هرگز نمی‌توانند اعتباری به دستگاه قضا ببخشند.»
    از ببانبه حزب اتحاد ملت