• قراره مجلس پیشمرگ دولت جدید باشه؟ هر چه کراهت داره به دست این مفلوکان انجام بشه؟
    سهم قالیباف شد خوردن چوب به همراه پیاز …
    #طرح_صیانت