• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/04/08 ساعت 22:45

    فقط یه روز از دستور کار خارج شد،تلاش برای تصویب پشت درهای بسته،بدون فشار افکار عمومی و رسانه‌ها و اجرای آزمایشی طرح که در صورت تصویب سالها ادامه پیدا می‌کند و دائمی می‌شود! #اینترنت