• داود نعمتی انارکی   d_Nematianaraki@

    1400/04/08 ساعت 10:50

    یک مسئول در کلامش به منتقدان هتاکی می‌کند، یکی دیگر مغرورانه رفتار می‌کند، دیگری تاب شنیدن انتقاد را ندارد و تهدید می‌کند و یا در دفاع از خود یکسری آمار و ارقام ردیف می‌کند و …. همه این‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها در سازمان خود فاقد #روابط_عمومی_حرفه_ای هستند و عمدتا توجیه گرند!