• کسی میدونه مبنای #سرانه_مطالعه که مرتب باهاش تو سر ایرانی‌ها میزنند چیه؟
    چه پیمایش متقن و علمی در دنیا انجام میشه در این مورد؟
    بیشتر به نظر میاد از اون موارد ملانصرالدینیه که اونقدر تکرار کردیم باورمون شده!