• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/04/08 ساعت 23:08

    همزمان با تولید انواع واکسن به بازوی مردم فرو نرونده، در تولید مدیر بی ادب به پاچه‌ی مردم فرو رونده هم پیشرفت داشتیم.
    گمانم ادب هم سالهاست از ایران مهاجرت کرده!