• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/04/07 ساعت 12:12

    در تاریخ ورود #اینترنت به ایران هیچ اقدامی خطرناک‌تر از این طرح برای اینترنت در کشور طراحی نشده.در صورت تصویب با شروط مشخص شده همه سرویس‌های خارجی از جمله سرویس‌های معمول گوگل( سرچ،مپس و درایو) در صورتی که از ایران مجوز نگیرند در معرض #فیلترینگ هستند.