• مدتی بود اردک حس عجیبی داشت.
  «تو کی هستی؟ می‌خواهی چه‌کار کنی که یواشکی تعقیبم می‌کنی؟»
  مرگ گفت: «خوب شد بالاخره مرا دیدی. من مرگ هستم.»
  اردک از تعجب خشکش زد و خب چه‌کسی می‌توانست سرزنشش کند؟

  از #کتاب اردک، مرگ و گل لاله
  نویسنده: ولف ارلبروخ
  #کتاب_کودک
  #کتاب_نوجوان