• مقام معظم رهبری #واکسن_ایرانی زدند تا به همه مسئولین بار دیگر گوشزد کنند که راه برون رفت از مشکلات اعتماد به داخل و نخبگان ایرانی است نه دست دراز کردن به سوی غربی که تمدن و علمش را از ما گرفته است.