• از نگاه دولت، مجلس، رسانه‌ها و …هیچ چیز سرباز اهمیت ندارد. نه خودش، نه مرگش، نه زندگی اش، نه رنج هایی که می‌کشد و تحقیرهایی که می‌بیند. والا اصلاح و بهبود قانون #سربازی_اجباری خیلی زودتر محقق شده بود.