• از این زاویه دید، جای خوشنودی دارد که نسل فعلی مسئولین از کرسی‌ها کنده میشوند!
    به شرطی که نسل جوان،مثل چمران و سلیمانی باشند:شایسته، دلسوز و روادار.
    آقای #رئیسی دوراهی سختی دارد:انسجام ملی و پیشرفت کشور،
    یا بدنامی تسلیم در برابر تحمیل نسل جدید ناشایست ریاکار توسط باندهای قدرت …