• بی‌مسئولیتی و تضادهای #اخلاق_حرفه‌ای در ایران بیداد میکند؛
  -راننده‌ای بی‌وجدان
  -خبرنگارانی وظیفه‌شناس و دلسوز
  -ستادی که برای صرفه‌جویی از ایمنی خرج کرده
  -طرز نشستن رئیس سازمان محیط‌زیست روبروی خبرنگاران داغ دیده
  -اهمال مسئول معاینه فنی اتوبوس
  -بی‌دقتی پلیس راه..
  #اتوبوس_خبرنگاران