• تصمیم داشتند به جنگ بی‌سوادی بروند که در شبیخون بی‌تدبیری و کم‌اهمیتی منابع انسانی در نظر دولتمردان گرفتار شدند و مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کردند.
    تاکی قرار است در جاده‌ها داغ نخبگان، #خبرنگاران، دانشجویان و #سربازان بر دل ایران بنشیند و آقایان به تسلیتی بسنده کنند؟!