• #متناسب_سازی محیط برای حضور اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه، هم سیاست اصلی جمهوری اسلامی است هم جزء افتخاراتش. هر چند هنوز راه زیادی برای تحقق الگوی بومی اشتغال، آموزش، سیاست ورزی و فعالیت‌های فراغتی زنان وجود دارد.