• مهدی کرباسیان   KarbasianMehdi@

    1400/04/02 ساعت 23:45

    فاجعه از دست رفتن دوخبرنگار جوان ایرنا وایسنا (شادروانان ریحانه یاسینی و مهشادکریمی)در حادثه دردناک واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران درجاده نقده، موجی از اندوه برانگیخته است.
    با آرزوی شادی روح برای این دو عزیز سفرکرده صمیمانه به خانواده و جامعه شریف رسانه کشور تسلیت میگویم