• علی رغم عدم #رأی به آقای #رئیسی ولیکن انتخاب ایشان بعنوان رئیس جمهور را به فال نیک گرفته و برای موفقیت و تحقق وعده‌های شان دعا می‌کنیم
    والا باید شاهد خطر کاهش بیشتر پشتوانه‌های #مردمی نظام باشیم
    #رئیسی
    #مردم