• دوشیزه‌ تریسی گفت: «بسیار خوب. به هربار دور کاملی که امیلی دور آندرا می‌زند مدار گفته می‌شود که یک سال طول می‌کشد … خب! حالا امیلی همین‌طور که دور آندرا می‌چرخی، آرام دور خودت هم بچرخ. ببینید زمین همین‌طور که دور خورشید می‌چرخد دور خودش هم می‌چرخد»

    از #کتاب هفته فضا
    #کتاب_کودک