• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/31 ساعت 17:59

    ارتباطات بحران در رسانه‌های اجتماعی به چاپ دوم رسید؛ یک نقشه راه برای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی با چالش مدیریت شهرت مواجهند یا در مدیریت ارتباطی بحران‌های عمومی و بزرگ نقش دارند. کتاب بصورت تلفنی از نشر ثانیه قابل تهیه است.
    http://irna.ir/news/۸۴۳۷۷۲۱۳