• #خیر قاطع آیت الله رئیسی در جواب به NOبایدن نشان از تغییر دیپلماسی التماس به دیپلماسی #اقتدار دارد. آقایان دولت تدبیر و امید هم اگر توان گفتن چند خیر قاطع به زیاده خواهان داشتند امروز برجام بی فرجام نبود!
    شک ندارم که این اقتدار بازی را به نفع #ایران تغییر خواهد داد.