• انتخاب شایسته برادر ارجمند جناب آیت الله #رئیسی و فاصله معنی دار آراء نسبت به تفکر مقابل ایشان نشان داد که مطالبه مردم ؛ ایستادگی بر روی اصول و کار ، خدمت شبانه روزی و دوری از شعار ، تصمیمات غیر کارشناسی و بداخلاقی‌های سیاسی است که همواره در مشی آیت الله رئیسی قابل مشاهده است.