• در پیچیدگی فرهنگی جامعه ایران همین بس، مردمی که به فساد، رانت و تبعیض در شهرداری‌ها معترض هستند، چنین شورایی انتخاب می‌کنند.
    بسان همان هایی که در خیابان اول شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دهند و بلافاصله روحت شاد رضا شاه می‌گویند.