• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/30 ساعت 07:16

    الحمدلله بار معیشت، مسکن، رفاه، اشتغال، مطالبات اقوام و‌مذاهب و در نهایت رضایتمندی شهروندان و تأمین امید به آینده پس از این برعهده حاکمیت یکپارچه است که از مزاحمت دولت پنهان و تبلیغات زهرآگین رسانه‌ملی نیز در امان است. هیچ عذر و بهانه‌ای ندارید. اگر تحمل شود ما هم نظارت می‌کنیم.