• موسیقی ما را آرام می‌کند و شجاعت نوازنده‌اش باعث می‌شود کم‌تر بترسیم.
    همین دلیل برای آن‌ها کافی است که بخواهند جلوی او را بگیرند.
    موسیقی او به راستی به اندازه‌ی آذوقه‌ای که کامیون برایمان می‌آورد، ما را سیراب می‌کند.

    از #کتاب سازدهنی

    ۲۱ ژوئن برابر با ۳۱ خرداد
    روز جهانی #موسیقی