• عطا بهرامی   ata_bahrami@

    1400/03/29 ساعت 09:34

    دستگاه قضایی مدیر پاکدست می‌خواهد نه مجتهد جامع الشرایط. مدیر قضائی می‌خواهد نه قاضی!