• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/28 ساعت 06:38

    تلاش برای ساختن رأی مردم برتر از پیروی از آن برای کنشگران حزبی است. این نوع تلاش را باید ارج نهاد.
    کشیده شدن به صحنه‌ای که مهندسان انتخابات آرایش داده‌اند شأن کنش هوشمندانه حزبی نیست.
    ترجیح یک از این دو گزاره صحیح محل اختلاف است. فقط در همین حد!
    نباید گذاشت شاخ و برگ پیدا کند.