• هر کسی به امید درصد پایین مشارکت نمی‌خواهد رای بدهد باید بداند که شگفتی این دوره از انتخابات به احتمال زیاد تعداد آراء نامزد پیروز انتخابات است که درصد مشارکت را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
    پس بهتر است بروید و با نوشتن نام #رئیسی_کد۴۴ در این شگفتی مشارکت کنید.