• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/26 ساعت 14:55

    مقام معظم رهبری امروز سخنرانی دارند.
    حال که معلوم شده است شورای نگهبان بجای التزام به قانون در بررسی صلاحیت‌ها از روش باطل «هزینه-فایده» استفاده کرده و می‌کند. به این سوال اصولی پاسخ دهند که چرا در هنگام نصب فقهای شورای نگهبان به ضرورت التزام آنها به قانون اساسی توجه نشده است.