• ساسان کریمی   SasanTwit@

  1400/03/26 ساعت 22:37

  راه گشایش در کشور ادامه روند کنونی است:

  -احیای برجام (وین)
  -بهبود روابط با عربستان و حل مساله (عمان)
  -فروش نفت به حال عادی باز می‌گردد
  -کرونا مدیریت شده و رو به اتمام است
  -واکسن ساخته شده و واکسیناسیون سراسری در چند ماه به اتمام می‌رسد،