• تا زمانی که با همه محدودیت‌ها انتخاب کردن در انتخابات هنوز ممکن باشد. هزینه هر راه دیگری برای اصلاح وضع موجود بسیار بیشتر از فایده آن است.
    انتخابات با رای دادن در روز رای گیری تمام نمی‌شود بر عکس آغازی است برای تغییر، ترمیم و بهسازی.
    #رای_میدهم