• از مشارکت پایین در انتخابات همه زیان خواهند دید. با مشارکت پایین و رئیس جمهموری با رای کم امکان انجام اصلاحات مالی، ساختاری و اداری کم خواهد و قدرت چانه زنی بین المللی کاهش خواهد یافت و بدتر از همه این که دشمنان دیرینه ایران را به طمع خواهد انداخت.
    #انتخابات_۱۴۰۰
    #رای_میدهیم