• احمد کریمی   KarimiPress@

    1400/03/24 ساعت 13:38

    د‌وما بنازم قد‌ته او قد‌ بالا قد‌ته،عروس پسند‌ کرد‌نته، حونی خسی رهتنته

    خدایی سم خالصی بود که از صبح، بارها دیدمش
    هی فک می‌کنم میخواد بیاد، وسط ولی روش نمیشه