• مناظره‌های انتخاباتی خروجی نهایی فعالیت سیاسی یک سیاست مدار است نه لحظه شروع کار سیاسی
    نتیجه پروژه سازی سیاست و تکیه بر عصای جادویی مناظره برای بر آمدن ناگهانی در سیاست، همین می‌شود که سه مناظره برگزار می‌شود که نه تاثیر جدی بر مشارکت و رقابت دارد، نه نامزد پیروز.
    #انتخابات_۱۴۰۰