• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/22 ساعت 20:39

    خدایا تو خود شاهدی آنچه از جانب ما صورت گرفت نه تلاشی بود برای کسب قدرت و نه تلاشی برای فزونی ثروت؛ بلکه میخواهیم نشانه‌های دین تو را آشکار سازیم و اصلاح را در سرزمین‌های تو برقرار سازیم تا بندگان ستم‌دیده تو ایمن گردند و حدود الهی برپا گردد.
    #جلیلی