• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/22 ساعت 15:07

    از نامزدهای محترم انتظار می‌رود در مناظره سوم به دغدغه‌های #بازنشستگان مظلوم اشاره کرده و برنامه‌‌هایشان برای #همسانسازی، بهبود خدمات رفاهی و درمانی و صیانت از اموال بین‌نسلی و ارزش‌آفرینی برای آن، که به صندوق‌های بازنشستگی به امانت سپرده شده و بعضا حیف و میل شده است را بیان کنند