• تحلیل تاریخ انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد که تاثیر گذار بودن رای در انتخابات برای مردم ایران بخشی از خاطره جمعی است. خرداد ۷۶ و ۸۰، تیر ۸۴ و خرداد ۸۸، خرداد ۹۲ و ۹۶چیزی بسیار بیشتر از تاثیر رای بود.
    #انتخابات_۱۴۰۰
    #رأی