• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/03/22 ساعت 10:02

    تحلیلگران روابط بین الملل در پی پاسخ به این پرسش هستند که امنیت در یک جهان آشوب‌زده دچار چه دگردیسی هایی شده و مدل مدیریت آشوب چیست؟تحلیلگران پاسخ را می‌توانند در مقاله تحلیل نظری مدل مدیریت آشوب در ژئوپلیتیک جهانی فصلنامه ژئوپلیتیک مطالعه کنند.
    http://journal.iag.ir/article_۱۰۸۱۵۰.html…